โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ปรัชญา : วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน