กลุ่มอำนวยการ

พรรณนา/คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนศรียาภัย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          ด้วยโทรศัพท์สำนักงานระบบสาขาหมายเลขต่อ 108 (ห้องเลขานุการผู้อำนวยการ) และต่อ 109 (ห้องผู้อำนวยการ) ขัดข้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบสาย/สัญญาณ จึงงดใช้หมายเลขดังกล่าวชั่วคราวหากต้องการติดต่อผู้อำนวยการ/เลขานุการผู้อำนวยการ ให้ติดต่อไปที่กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 7750 2788

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter