กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมชุมนุม
(1) รายชื่อชุมนุม 2/2257

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนศรียาภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
1 ภาษาพาเพลิน ครูดวงใจ ไหมทอง, ครูอวยพร ตาละลักษณ์ 50 50 322
2 หัตถศาสตร์ (ดูลายมือ) ครูเนติธร พลเยี่ยม, ครูวันวิสาข์ ด้วงสีนวล 30 30 60 331
3 ทักษาโหราศาสตร์ ครูปิยะนุช แพรกทอง, ครูกิติยา ปราบจินดา 30 30 60 332
4 คำคม ครูรสสุคนธ์ เพชรศร, ครูสุภัทรา พุกกะณะสุต 25 25 50 325
5 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูกำพล ชุ่มจันทร์, ครูศิรินทร์ยา รัชวการ 25 25 50 334
6 สนุกกับการอ่าน ครูอรอุมา   ทิพย์สุวรรณ, ครูศรินยา วงษ์ช่างหล่อ 50 50 324
7 โลกกว้างทางภาษา ครูสุดา คำชาทิพย์, ครูกมณพรรธน์ มัคคพันธ์ 50 50 323
8 หนังสือทำมือ ครูวิภาวดี บุตรมงคล 15 15 30 ห้องสมุด
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
9 ทวีทรัพย์ ครูจุฑาวรรณ กมลเศวตวงศ์ 20 10 30 ห้องธนาคาร
10 จิปาถะ ครูกิตติญา ช่วยนุกิจ 30 30 533
11 ภาพยนตร์สั้น ครูสัมพันธ์ ยิ่งยุทธ, ครูบุญจวง ธนะไชย 15 35 50 525
12 สารคดีบันเทิง ครูวาสนา ศรีช่วง 30 30 534
13 จิตสัมผัส ครูกัลยา แขวงรถ 20 10 30 544
14 ศิลปะพื้นบ้าน ครูนิยม บำรุงเสนา, ครูรุ่งฤดี บำรุงเสนา 13 12 25 อาคารภูมิปัญญา
15 ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ครูสุพิชญา แก้ววิจิตร, ครูนภาดา ชาญนคร 25 25 50 542
16 เยาวชนจิตอาสา ครูทวารัตน์ พงศ์อร่าม 15 15 30 235
17 รักษ์ไทย รักษ์ถิ่น ครูจันทร์จรี สุวรรณสิทธิ์ 25 25 ห้องแผนฯ
18 มารยาทงาม ครูพจนา นิยมธรรม, ครูยุทธนา โฉมเฉลา 25 25 50 234
19 นิยมไทย ครูฐิติพร ไกรลาศ 15 15 30 531
20 ท้าพิสูจน์ ครูสมพงศ์ เหมปราการ 30 30 535
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
21 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครูณัฐจรีย์ ธรรมทัศนานนท์, ครูประภา ล่องวิไล 40 1 41 447
22 วิทยาศาสตร์ความงาม ครูภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์, ครูดุษฎีพฤฒิ ชุมกลิ่น 40 20 60 โรงอาหาร
23 ห้องเรียนสีเขียว ครูศุภชัย บุญมี, ครูพนัสดา มาตราช 60 60 446
24 สนุกกับชีววิทยา ครูปาจรีย์ สมบุญ, ครูชัยเจริญ อุ่นศิริ 60 60 433
25 เทเบิลเทนนิส ครูไพบูลย์ จันทานนท์ 30 10 40 ใต้อาคารเกียรติยศ
26 ฟิสิกส์สัญจร ครูชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริง 10 20 30 445
27 สิ่งแวดล้อม ครูสุธีรา นุ้ยเขียว 30 30 431
28 Science Show ครูสุจิตรา บรรเทากุล, ครูสิธิภรณ์ งามโฉมฉิน 30 30 60 443
29 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ ครูจันจิรา สุขศรีแก้ว, ครูสุพัตรา เทพกูล 50 50 411
30 หุ่นยนตร์และเครื่องบินบังคับ ครูอวยชัย ทรงมุสิก, ครูอนุสรณ์ ทองดี 30 30 60 423
31 เป่าแก้ว ครูนภา จินายง, ครูสุชีลา ไชยสงคราม 40 10 50 413
32 สมุทรศาสตร์ ครูมามะ ทิพย์คีรี, ครูวริษฐา   สุขวิลัย 75 75 422
33 แต่งหน้าเบื้องต้น ครูพรศิริ ทองแก้ว, ครูภาธิณี ชุมคง 25 25 50 444
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
34 คณิตศาสตร์ GSP ครูวัชราภรณ์ สุบรรณภาส, ครูศุภชัย ตักชะเลง 40 40 126
35 เพื่อนช่วยเรียน ครูเบญจา เขียวสม 25 25 233
36 เปตอง ครูวีระชัย   รัชดาจารุรัตน์, ครูสุรัชดา   จันทร์เพชร, ครูสุจิตรา ลำยอง 60 60 สนามเปตอง
37 เกมคณิตศาสตร์และ A-MATH ครูชญาดา ทองดี, ครูเสรี แก้วสุวรรณ 30 20 50 144, 145
38 SODOKU ครูณรงค์ศักดิ์   ขาวสุริยจันทร์ 15 10 25 223
39 คณิตศิลป์ ครูวาสนา สอนประสิทธ์, ครูอรษา แสงจันทร์,   ครูบุญจีรา เอมรื่น 30 60 90 141, 142, 145
40 ลีลาศเพื่อสุขภาพ ครูทน วรรณวงษ์ 10 15 25 ใต้อาคาร 3
41 คณิตคิดเร็ว ครูหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์, ครูสุกัญญา ไกรมาก 30 30 60 โรงอาหาร
42 การพัฒนาบุคลิกภาพ ครูสุจิตรา บุญรอด, ครูสุนันทา รมย์นุกูล 30 30 60 232
43 Pradid.com ครูธนพร สนสุวรรณ, ครูจันทร์ฤดี น้อยรักษ์ 30 30 60 111
44 Math Project ครูรัตนา   เวฬุวนารักษ์ 30 30 143
45 Math. Com ครูอุไรวรรณ เกื้อสกุล, ครูจุฑามณี สกุลแพทย์ 25 25 50 335
46 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครูณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้ว 15 15 30 146
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
47 ภาษาพาเพลิน ครูดุษดี โพธิ์น้อย, ครูปราณี กาลพัฒน์ 30 20 50 215
48 เติมเต็มภาษาอังกฤษ ครูธนากร ความสุข 25 25 133
49 ท่องแดนซากุระ ครูศรินธร มีเพียร, ครูนัทซิกิ คานะกะวะ 30 30 136
50 เกมและเพลงภาษาอังกฤษ ครูเยาวเรศ แก้วพินิจ 15 10 25 135
51 ทัวร์ฝรั่งเศสกับมาดามลักษณ์ ครูศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์ 15 15 30 224
52 Spelling Bee ครูศิริลักษณ์ พัฒนธานี 20 10 30 114
53 Crosswords ครูอัมภาพร พาภักดี, ครูวิชุนันท์ พิบูลย์ 40 10 50 112
54 ศิลปะแดนมังกร ครูภัทรธัญมาศ นะนุ่น, ครูวิภา จันทร์อินทร์ 40 10 50 113
55 Young guide ครูศศิวิมล แย้มเพ็ง, ครูปวีณา เจียวยี่ 30 20 50 115
56 ภาษา Plaza ครูพัชรี   เผ่าวรรธนะพันธุ์, ครูรัฐพร   ชูพิชัย, Tyler Buth 30 30 60 ห้อง AFS ใต้อาคาร 3
57 การพูดภาษาอังกฤษ ครูสุธารา กัณฑลักษณ์ 13 12 25 134
58 จบเทอมนี้ขอพี่พูดภาษาอังกฤษ ครูปฐมฤกษ์ เผือกผุด 10 20 30 116
59 ครอสติช ครูบังอร พลไทย, ครูกานดา จันทร์เพชร 40 40 212
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
60 วอลเลย์บอล ครูเทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์, ครูสงวน เสือดารา 30 30 60 บนอาคาร 9
61 ตะกร้อ ครูมนตรี สุขศรีแก้ว, ครูพิลาสลักษณ์ รสอุทิศ 30 10 40 โดมอาคาร 9
62 ส่งเสริมสุขภาพ ครูยุพิน แสงวิโรจน์กุล, ครูอรพิน สุขแจ่ม 40 10 50 225
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
63 นาฎศิลป์ ครูชุติมา ทวิชศรี 25 17 42 221
64 ดนตรีไทย ครูสุพิศ สุวรรณนิภา, ครูธชาโชติ   โกฎเพชร 30 30 60 231
65 นาฏลีลาและทูบีนัมเบอร์วัน ครูเพ็ญศรี กันภัยชร 15 15 30 ใต้อาคาร 3
66 ดนตรีสากล ครูจอม กรองเห็น 10 15 25 226
67 ฟันดาบสากล ครูปิยวรรณ นิสภา, ครูอภิสิทธิ์ สุขวั้น 15 15 30 อาคาร 5
68 สนทนาภาษาศิลป์ ครูภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร, ครูทิวลิป สุขปะทิว 30 30 222
69 ดุริยางค์ ครูดิเรก โพธิ์พูล 30 10 40 236
70 Young Fine Art ครูเจริญ ผิวนิล, ครูประสิทธิ์ เพ็ชรจร 40 20 60 216
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
71 ห้องสมุด ครูจีรา สินสัจธรรม, ครูวีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ 30 30 60 ห้องสมุด
72 พิมพ์ภาพหรรษา ครูปรีดา โชติกำเกิง, ครูปรมัย ศรีชาติ 30 30 60 436,437
73 สร้างสรรค์งานจากกระดาษ ครูเพลินพิศ คชสงค์, ครูกัญญ์ภา พิณวานิช 25 25 50 ห้องคหกรรม
74 เซรามิก ครูฉลาด ไหมทอง 30 30 ห้องเซรามิก
75 คุ้มครองผู้บริโภค ครูคนึงนิจ เทวชู 15 15 30 213
76 รักษ์เกษตร ครูธานี ธรรมวุฒิ, ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด, ครูพิมจนา ใยทองคำ 60 60 อาคารเกษตร
77 นักศึกษาวิชาทหาร ** ครูทศพณ สมบัตินา, ครูณัฏฐพงศ์ ลำภูทอง,       ครูวีระศักดิ์ สว่างวงศ์, ครูเอ็นดู กุวลัยรัตน์,       ครูภาณุมาศ นาควิเชียร 496 496 อาคาร 8
งานคอมพิวเตอร์
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
78 มิเดียเพลเยอร์ ครูทนงศักดิ์ ศุภการ 12 13 25 คอม 1
79 การ์ตูนแอนิเมชั่น ครูศรินทรา กันน้อย, ครูปัญจะ ภูมิวิทยา 20 20 40 คอม 3
80 หุ่นยนต์ (Robot) ครูธเนตร เล็กวารี 30 10 40 คอม 5
81 เว็บมาสเตอร์ ครูวนัสนันทน์   แก้ววงศ์ศรี, ครูถนอมชัย แสงจันทร์ 20 20 40 คอม 2
82 งานโสตทัศนศึกษา ครูวนิตชนัย ยังสุข, ครูสุวรรณา   ธรรมการัณย์ 20 20 40 ห้องโสตฯ
83 ดูหนัง ฟังเพลง ครูกนกวรรณ ขำบุรี, ครูสุพัตรา พรหมภินันท์ 20 20 40 คอม 4
84 หรรษาคาราโอเกะ ครูอิสริญ จุ้ยละออง, ครูนิตินุช จินดาอ่อน 20 20 40 คอม 6
งานแนะแนว
ที่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ม.ตัน ม.ปลาย รวม ห้องเรียน
85 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครูพิมพ์วรรณ พงศ์กาสอ 15 15 30 525
86 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ครูเจริญตา สุวรรณสว่าง, ครูวิภาวดี ตะเภาน้อย 25 25 50 526
87
88
ประดิษฐ์ของใช้
นันทนาการ
ครูนงลักษณ์ ใจหาญ, ครูสุวาที มุลกุณี
ครูธีรพันธ์ ศุกลสกุล
25
15
25
10
50
25
524
414

รายชื่อชุมนุม 2/2557

ดาวน์โหลดรายชื่อชุมนุม 2/2557    sriyapai-club-2-2557  
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมแนะแนว

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply