คณิตศาสตร์

 sp-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

 

 07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94
นางจุฑามาศ  มูสิเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99
นางสาวบุญจีรา  เอมรื่น

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8
นางเอ  แย้มโสพิศ 

06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81
นางสุกัญญา  ไกรมาก

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5
นางอุไรวรรณ  เกื้อสกุล

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98 

นางสาววาสนา  สอนประสิทธิ์

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางอรษา  แสงจันทร์

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4
นายณรงค์ศักดิ์  ขาวสุริยจันทร์

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8a%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5
นางฮารีย๊ะห์  โสยดี

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7
นายณรงค์ฤทธิ์  มหาแก้ว

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b9
นางสาวสวรส  เผ่าชู

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2

นางสาวจุฑามณี  สกุลแพทย์

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9e

นางสาวสุรัชดา  จันทร์เพชร

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94 

นางสาวสุจิตรา  บุญรอด

 06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นางชญาดา  ทองดี

07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ac%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81

 นางสาวรัตนา  เวฬุวนารักษ์

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b9 

นางสาวสุนันทา  รมย์นุกูล

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2
นายเทอดพงศ์  พรหมพิชัย

 02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c
นายทน  วรรณวงษ์

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93
นายเสรี  แก้วสุวรรณ

no-img2

นางสาวศิริเพ็ญ อุณภิรมย์ 

no-img2

นางอัญญรัตน์ คงเพ็ชร 

no-img2

 นางวรวิกา เรืองพงษ์สาร

no-img2

นายสิร น้อยจีน 

 

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply