คณิตศาสตร์

06

นายวีระชัย  รัชดาจารุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

15                                    18                                 21

  นางอรษา  แสงจันทร์                                                                   นางเบญจา  เขียวสม                                                             นางวัชราภรณ์  สุบรรณภาส

ครูชำนาญการพิเศษ                                                                   ครูชำนาญการพิเศษ                                                                    ครูชำนาญการพิเศษ

10                                   07                                 04

                                                 นางสุกัญญา  ไกรมาก                                                               นางสาวบุญจีรา  เอมรื่น                                                       นางสาววาสนา  สอนประสิทธิ์

                                                        ครูชำนาญการ                                                                       ครูชำนาญการพิเศษ                                                                   ครูชำนาญการ

08                                    03                               19

                                            นางสาวธนพร  สนสุวรรณ                                                            นางสาวรัตนา  เวฬุวนารักษ์                                                      นางสาวสุจิตรา  บุญรอด

                                                              ครู                                                                                                 ครู                                                                                             ครู

01                                    17                              13

                                            นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์                                                             นางชญาดา  ทองดี                                                         นางสาวสุนันทา  รมย์นุกูล

                                                                                                                                                                     ครู                                                                                 ครูชำนาญการ

12                                      16

                                                                                          นางณรงค์ศักดิ์  ขาวสุริยจันทร์                                                               นายทน  วรรณวงษ์

                                                                                                    ครูชำนาญการ                                                                                    ครูอัตราจ้าง

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply