กลุ่มบริหารงบประมาณ

เข้าเว็บงานบริหารงบประมาณ

แผนพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560-2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา (SAR)2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาวัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตรอบ 1 ปี

รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมคุณภาพภายใน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply