งานแนะแนว

sp-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2
นางพรรณปพร  ทองบุญช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%ad
นางพิมพ์วรรณ พงศ์กาสอ
ครูชำนาญการพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2
นางวิภาวดี  ตะเภาน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%a1
นางสาวอรพิน  สุขแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d
นางสาวภัคสุภางค์  จำเริญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

no-img2
นางอมรรัตน์  เรืองแก้ว
ครูผู้ช่วย
no-img2
นายศราวุธ  สิทธิโภชน์
ครูอัตราจ้าง

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter