ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ปี พ.ศ.
1
นายหร่ำ นาคภิรมย์
พ.ศ. 2461-2464
2
นายตรึก พรหมราษฏร์
พ.ศ. 2464-2466
3
นายเกียว วารีวณิช
พ.ศ. 2466-2469
4
ร.ต.อ.ขุนพูล สมบัติ
พ.ศ. 2469-2476
5
นายเกียว วารีวณิช
พ.ศ. 2476-2477
6
นายคล่อง บุญเอี่ยม
พ.ศ. 2477-2508
7
นายโชติ เพชรานนท์
พ.ศ. 2508-2515
8
นายลือชา สร้อยพาน
พ.ศ. 2515-2517
9
นายวรรณ จันทร์เพชร
พ.ศ. 2517-2521
10
นายธรรมนูญ วิสัยจร
พ.ศ. 2521-2521
11
นายสุเทพ ภัทรปกรณ์
พ.ศ. 2521-2525
12
นายสนั่น ชุมวรฐายี
พ.ศ. 2525-2528
13
นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์
พ.ศ. 2528-2533
14
ว่าที่ ร.ต.จรงค์ สำเภา
พ.ศ. 2533-2535
15
นายวิลาศ วงศ์สุวัฒน์
พ.ศ. 2535-2542
16
นายโสภณ มนตลักษณ์
พ.ศ. 2542-2546
17
นายธรรมนิจ ชอุ่มผล
พ.ศ. 2546-2553
18
นายไพศาล จินดาพรหม พ.ศ.2554-1/2555
19 นายสุชิน  บุญเพ็ญ พ.ศ. 2/2555-2557
20 นายอนันต์  มณีรัตน์ พ.ศ. 2/2557-ปัจจุบัน

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply