ทำเนียบผู้บริหาร

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3
 %e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93ดร.สุรินทร์  เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย
02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8
นายนันธชัย   แย้มโสพิศ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กุล่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e
นายพะเนิน  อุชุภาพ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a1
นางสาวเบญจา  เขียวสม
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ
กุล่มบริหารงานวิชาการ

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%b5
นายศุภชัย  บุญมี
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ
กุล่มบริหารงานบุคคล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply