ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วัฒนธรรมโรงเรียน
การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ด้วยการไหว้ทักทายให้เกียรติกัน มีน้ำใจเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อเพื่อร่วมงานมีความสุขหรือทุกข์

เป้าประสงค์หลัก
ผู้เรียนเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนศรียาภัยเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมครูให้เป็นผู้นำ ในการจัดการศึกษา สร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างของความพอเพียง
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา การศึกษาของโรงเรียน
6. ส่งเสริมและพัฒนา บรรยากาศของโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ปรัชญาของโรงเรียน
วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน

คติธรรมของโรงเรียน
นสิยา  โลกวัฑฒโน : อย่าพึงเป็นคนรกโลก

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เก่ง ดี มีความเป็นผู้นำ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มีคุณธรรม เก่งวิชาการ นำด้านเทคโนโลยี

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply