ภาษาต่างประเทศ

 sp-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8
 

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%87
นางศศิวิมล  แย้มเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c
นางปราณี  กาลพัฒน์

 02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93
นางสาวสุธารา  กัณฑลักษณ์

%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a1
นางสุชาดา  นุ้ยไม
06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98
นางสาวศิริลักษณ์  พัฒนธานี
04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b0
นางสาวพัชรี  เผ่าวรรธนะพันธุ์

%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2
นางสาวปัทวรรณ  วัฒนไชย

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1
นางอัจฉรียา  วัฒนอุดม
04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2
นางสาวสุณิสา  ดาหลาย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99

นางสาวพัชรพร  ฉายตั้น

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางสาวศรีสุดา  ชูรินทร์
03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c
นางสาวศุจินันท์  ศักดิ์สนิท

no-img2
นางจีรฉัตร  หยูงคง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93
นางสาวจันทนา  สอนสุวรรณ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87
นางสาวโสภิตา  ร่มแจ้ง

no-img2

นางสาวณัฐา สงวนสินธิ์

no-img2
นายศิริวัฒน์ คงเพชรพันธ์
no-img2

นางสาวนันทิภา ทองคำ

no-img2

นางสาวพัชรี จันทร์เย็น

no-img2

นางสาวอมรวรรณ มูลลักษณ์

no-img2

นางสาวรุ่งนภา บัวประคอง

no-img2นางคนึงจิตร ฉิมสะอาด  

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply