ภาษาต่างประเทศ

 sp-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8
 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c
นางปราณี  กาลพัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2
นางบังอร  พลไทย
ครูชำนาญการ

 02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93นางสาวสุธารา  กัณฑลักษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1นางสาวสุธารา  กัณฑลักษณ์
ครูชำนาญการ

no-img2
นายธนากร  ความสุข

ครูชำนาญการ

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2
นางรุ่งฤดี  บำรุงเสนา
ครูชำนาญการ

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2
นางดุษดี  โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ

06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98
นางสาวศิริลักษณ์  พัฒนธานี
ครูชำนาญการ

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%87
นางศศิวิมล  แย้มเพ็ง
ครูชำนาญการ

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1
นางอัจฉรียา  วัฒนอุดม
ครูชำนาญการ

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5
นางอัมภาพร  พาภักดี
ครู

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3
นางวิชุนันท์  น้ำเพชร
ครู

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3
นางสาววิภา  จันทร์อินทร์
ครู

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2
นางสาวสุณิสา  ดาหลาย

ครู
%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
ครู
no-img2
นางสาวศรินทร  มีเพียร

ครู

no-img2
นางสาวศุจินันท์  ศักดิ์สนิท
ครู

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a1
นางสุชาดา  นุ้ยไม
ครูผู้ช่วย
02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางสาวศรีสุดา  ชูรินทร์
ครูผู้ช่วย
03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c
นางสาวศุจินันท์  ศักดิ์สนิท
ครูผู้ช่วย
04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b0
นางสาวพัชรี  เผ่าวรรธนะพันธุ์
ครูผู้ช่วย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99
นางสาวพัชรพร  ฉายตัน
ครูผู้ช่วย

%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2
นางสาวปัทวรรณ  วัฒนไชย
ครูผู้ช่วย
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93
นางสาวจันทนา  สอนสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88
นางสาวปวีณา  เจียวยี่

ครูอัตราจ้าง

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply