ภาษาไทย

sp-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c
นางอวยพร  ตาละลักษณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%95
นางสุภัทรา  พุกกะณะสุต
ครูชำนาญการพิเศษ

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5
นางวิภาวี  บุตรมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

no-img2
นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร

ครูชำนาญการ

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87
นางวันวิสา  ศรีช่วง
ครูชำนาญการ

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางสุดา  คำชาทิพย์
ครูชำนาญการ

07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87
นางสาวปิยะนุช  แพรกทอง
ครูชำนาญการ

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%81นางสาวศิรินทร์ยา  รัชวการ
ครูชำนาญการ

%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5
นางวราภรณ์  คงมูล
ครูชำนาญการ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นายกำพล  ชุ่มจันทร์
ครูชำนาญการ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3
นางสาวอรอุมา  ทิพย์สุวรรณ
ครูชำนาญการ
06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางสนธยา  สักกามาตย์
ครูผู้ช่วย
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3
นางสาวทิพย์นารี  พิจิตรรัตน์
ครูผู้ช่วย
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b4
นางสาวจันทร์จิรา  โมราศิลป์
ครูผู้ช่วย
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%95
นางสาวพรรณทิวา  บรรพต
ครูผู้ช่วย
no-img2
นางสาวศัสยา  เขมะไชยเวช

ครูผู้ช่วย
no-img2
นางสาวรัตน์ติกานต์  สันติบำรุง
ครูผู้ช่วย

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply