วิทยาศาสตร์

01

นางจันจิรา  สุขศรีแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                         16                             17

                                                     นางสุชีลา  ไชยสุคราม                                                                   นายนภา  จินายง                                                         นายมาฆะ  ทิพย์คีรี

                                                      ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                                        ครูชำนาญการพิเศษ

                                         11                                13                            10

                                                        นางประภา  ล่องวิไล                                                            นางกานดา  จันทร์เพชร                                                        นางสุธีรา  นุ้ยเขียว

                                                        ครูชำนาญการพิเศษ                                                               ครูชำนาญการพิเศษ

                                        21                               20                             02

                                                     นางสุพัตรา  เทพกูล                                                          นายไพบูลย์  จันทานนท์                                                         นายชัยเจริญ  ฮุ่นศิริ

                                                     ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                                          ครูชำนาญการพิเศษ

                                       19                               18                             06

                                                  นายอวยชัย  ทรงมุสิก                                                             นายอนุสรณ์  ทองดี                                                      นางสาวพรรณทิพย์  นาคศรีคำ

                                                       ครูชำนาญการ                                                                                 ครู                                                                                      ครู

                                       22                                12                             09

                                                  นางสาวพนัสดา  มาตราช                                                   นางสาวสิธิภรณ์  งานโฉมฉิน                                                     นางสุจิตรา  บรรเทากุล

                                                                 ครู                                                                                           ครู                                                                                     ครู

                                       04                               14                             05

                                             นางชฎาทิพย์  กาญจน์สำเริง                                                       นางสาวปาจรีย์  สมบุญ                                                         นายภัทรพงษ์  ยังสวัสดิ์

                                                                ครู                                                                                  ครูชำนาญการ                                                                                ครู

                                                                               08                            03

                                                                                       นางสาวดุษฎีพฤฒิ  ชุ่มกลิ่น                                                      นางสาวพรศิริ  ทองแก้ว

                                                                                                      ครูผู้ช่วย                                                                            ครูอัตราจ้าง

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply