ศิลปะ

sp-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0

 

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9
นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c
นางรัตนา  วงศ์ลีลากรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

no-img2
นายดิเรก  โพธิ์พูล
ครูชำนาญการ

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2
นายจอม  กรองเห็น
ครูชำนาญการ

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%a3
นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
ครูชำนาญการ
 no-img2
นางสาวชุติมา  ทวิชศรี
ครูชำนาญการ
04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9
นายพิชิต  คงแจ่ม
ครู

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%a3
นางสาวเพ็ญศรี  กันภัยชร
ครู

no-img2
นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
ครูผู้ช่วย

no-img2
นางสาวจินตนา  สายสกล
ครูผู้ช่วย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8
นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
ครูอัตราจ้าง

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply