ศิลปะ

10

นางสุพิศ  สุวรรณนิภา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

02                    06                 07

นายดิเรก  โพธิ์พูล                                                       นายประสิทธิ์  เพชรจร                                           นายจอม  กรองเห็น

04                  08                 05

                                                             นางสาวเพ็ญศรี  กันภัยชร                                             นางสาวปิยวรรณ  นิสภา                                           นายเจริญ  ผิวนิล

                                                                                ครู                                                                       ครูอัตราจ้าง                                                               ครู

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply