สังคมศึกษาฯ

 

sp-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%af-2

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87
นายณัฎฐพงศ์  ลำภูทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c
นางจุไรรัตน์  เกษศิลป์

11%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1
นางสาวพจนา  นิยมธรรม

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3
นายนิตินัย  บุญนรากร

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a8
นางฐิติพร  ไกรลาศ

06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2
นางบุญจวง  ธนะไชย
10%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8
นางจุฑาวรรณ  กมลเศวตวงศ์

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4
นางสาวสุพิชญา  แก้ววิจิตร

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90
นายสุรศักดิ์  วิชัยดิษฐ

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98
นายสัมพันธ์  ยิ่งยุทธ

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3

 นางสาวนภาดา  ชาญนคร

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%88

นางสาวทวารัตน์  พงศ์อร่าม

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2
นายยุทธนา  โฉมเฉลา

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81
นางสาวชุติมา  เจริญมาก

no-img2
นางสาวสุชาดา  คุ้มครอง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1
นายอภิชาติ  ศรีทองสม

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางนราพร  พูลทรัพย์
no-img2

นายชิงชาญ ตลึงพล

no-img2

นางสาวสาวินี จันทร์เย็น

no-img2

นางสาวพัณณิตา รักดี

no-img2

นางสาวมานิดา บุญสม

no-img2

นางสาวอรพิชชา สุขปะทิว

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply