สังคมศึกษาฯ

14

นางภาณุมาศ  นาควิเชียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                 18                                     05                            11

                                         นายถนอมชัย  แสงจันทร์                                                               นางจันทร์จรี  สุวรรณสิทธิ์                                                        นางฐิติพร  ไกรลาส

                                             ครูชำนาญการพิเศษ                                                                     ครูชำนาญการพิเศษ                                                              ครูชำนาญการพิเศษ

                                09                                      04                             08

                                           นางบุญจวง  ธนะไชย                                                               นางสาวกิตติญา  ช่วยนุกิจ                                                          นางวาสนา  ศรีช่วง

                                            ครูชำนาญการพิเศษ

                              03                                       13                              12

                                          นางกัลยา  แขวงรถ                                                                  นางจุฑาวรรณ  กมลเศวตวงศ์                                                    นายยุทธนา  โฉมเฉลา

                                                                                                                                                                                                                                                            ครู

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply