สังคมศึกษาฯ

sp-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%af-2

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87
นายณัฎฐพงศ์  ลำภูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นายถนอมชัย  แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b4
นางสาวกิตติญา  ช่วยนุกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96
นางกัลยา  แขวงรถ
ครูชำนาญการพิเศษ

09%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97
นางจันทร์จรี  สุวรรณสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2
นางบุญจวง  ธนะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
10%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8
นางจุฑาวรรณ  กมลเศวตวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

11%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1
นางสาวพจนา  นิยมธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c
นางจุไรรัตน์  เกษศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3
นางภาณุมาศ  นาควิเชียร
ครูชำนาญการ
 

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a8
นางฐิติพร  ไกรลาศ
ครูชำนาญการ

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3
นายนิตินัย  บุญนรากร
ครูชำนาญการ
01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98
นายสัมพันธ์  ยิ่งยุทธ
ครูชำนาญการ

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4
นางสาวสุพิชญา  แก้ววิจิตร
ครูชำนาญการ

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%88นางสาวทวารัตน์  พงศ์อร่าม
ครูชำนาญการ

 02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2
นายยุทธนา  โฉมเฉลา
ครู

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81
นางสาวชุติมา  เจริญมาก
ครู
02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3 นางสาวนภาดา  ชาญนคร
ครู

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90
นายสุรศักดิ์  วิชัยดิษฐ
ครูผู้ช่วย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1
นายอภิชาติ  ศรีทองสม
ครูผู้ช่วย
no-img2
นางสาวสุชาดา  คุ้มครอง

ครูผู้ช่วย
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางนราพร  พูลทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply