เจ้าหน้าที่

 

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2
นายวรพล  เครือทิวา
ลูกจ้างประจำ
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%b0
นายสมชาย  บูรณะเทศะ
ลูกจ้างประจำ
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b3
นายเชาวลิต  แสนขำ
ลูกจ้างประจำ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b3
นายอุดร  พยุหกฤษ
ลูกจ้างประจำ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b3
นายเชาวลิต  แสนขำ
ลูกจ้างประจำ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3นางรัตนา  มาศวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาการ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2นางเดือนรุ่ง  ปานนุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาการ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8cนางสาวรชนีกร  สนองพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b5นางสาวอรพินท์  ยังคีรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7นางสาวเพ็ญนิภา  มาบัว
เจ้าหน้าที่แผนงานฯ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5นางศรัณย์ภรณ์  ครุฑปักษี
เจ้าหน้าที่งานสารบรณ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%81%e0%b8%97นางสาวศิริวรรณ  เพชรอุแท
เจ้าหน้าที่งานสารบรณ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5นางสาวเสาวดี  สวัสดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%99นางสาวจิราพร  จิตทะเน
เจ้าหน้าที่การเงิน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2นางสาวสุชาดา  เพชรรักษา 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%98%e0%b8%a3นางสาวจิตตรา  สุขธร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5นางสาวนิภาพร  ปานบดี
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
no-img2นางสาวศิริพร  สุขสนิท
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2นางสาวพรกนก  วัฒนไชย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
no-img2นางสาวอังคณา  อดทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
no-img2นายปัญจะ  ภูมิวิทยา 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2นายธีรพงษ์  แจะซ้าย
ช่างคอมพิวเตอร์
no-img2นายกิตติพงษ์  พรหมเทพ
ช่างแอร์ 
no-img2นายอุดม  พยุหกฤษ
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5นางกุหลาบ  จันทศรี
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3นายสาคร  นิลประสาร
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a11นายคำนึงชาญ  แสงพรหม
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2นายวิสิทธิ์ชัย  ตุมประธาน
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1นางสุรีพร  รักนิ่ม
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%b5 นางนงเยาว์  รัตนเทพี
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b8นางกาญจนา  อักษรเกตุ
 นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%871นายพิสิทธิ์  แซ่เฮง
นักการภารโรง
no-img2นายบุญเขียน  รวยทอง
นักการภารโรง
no-img2นายสมชาย  ยังชุ่ม
นักการภารโรง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3นายสกุลศักดิ์  สดากร
พนักงานขับรถ
no-img2นายคงศักดิ์  นครพัฒน์
พนักงานขับรถ

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply