เอกสารโรงเรียน

เอกสารฝ่ายวิชาการ

1-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2-สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์57

3-สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์57

4-แบบฟอร์มกรอกระบบงาน intensiveschool

5. บว.20-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2558

6. สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์2/2558

7. สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์2/2558 

ดาวน์โหลดเอกสาร PSAR สำหรับครู ปีการศึกษา 2558

 

เอกสารฝ่ายธุรการ

คำสั่งที่ 120/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรียาภัยประจำปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด

 

เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พน.01 ขออนุญาตเปิดชุมนุม
พน.03 ข้อมูลชุมนุม
พน.04 แบบขอย้ายชุมนุม
พน.05 แบบซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

01-คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply