เอกสารโรงเรียน

เอกสารฝ่ายวิชาการ

1.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์

3.สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.แบบฟอร์มกรอกระบบงาน intensiveschool

5.แบบฟอร์มโครงการสอน

6.แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้รายวิชา

7.แบบฟอร์มบันทึกข้อใช้แผนกับเค้าโครงการสอน

8. แบบฟอร์มใบสอนแทน

ดาวน์โหลดเอกสาร PSAR สำหรับครู ปีการศึกษา 2558

 

เอกสารฝ่ายธุรการ

คำสั่งที่ 120/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรียาภัยประจำปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด

 

เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พน.01 ขออนุญาตเปิดชุมนุม
พน.03 ข้อมูลชุมนุม
พน.04 แบบขอย้ายชุมนุม
พน.05 แบบซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

01-คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply