เอกสารโรงเรียน

เอกสารฝ่ายวิชาการ

1.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์

3.สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.แบบฟอร์มกรอกระบบงาน intensiveschool

5.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการสอน

6.แบบฟอร์มขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้   (สามารถดาวน์โหลดไฟล์โดยเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์)

7.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้  (สามารถดาวน์โหลดไฟล์โดยเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์)

8.แบบฟอร์มโครงการสอน

9. แบบฟอร์มใบสอนแทน

 

เอกสารฝ่ายธุรการ

 

เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พน.01 ขออนุญาตเปิดชุมนุม
พน.03 ข้อมูลชุมนุม
พน.04 แบบขอย้ายชุมนุม
พน.05 แบบซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

01-คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply