เอกสารโรงเรียน

ระบบเอกสาร E-document รูปแบบใหม่ คลิกที่นี่ เอกสารฝ่ายวิชาการ

1.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์

3.สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.แบบฟอร์มกรอกระบบงาน intensiveschool

5.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการสอน

6.แบบฟอร์มขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้   (สามารถดาวน์โหลดไฟล์โดยเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์)

7.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้  (สามารถดาวน์โหลดไฟล์โดยเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์)

8.แบบฟอร์มโครงการสอน

9.แบบฟอร์มใบสอนแทน

10.แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

11.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

12.แบบรายงานการปฏิบัติงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ DSAR) Update 23/7/64

13.แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(PSAR) Update 15/7/64

14.แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตร และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Update 15/7/64

15.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Update 15/7/64

16.แบบฟอร์มประมวลผลรายวิชา Update 15/7/64

17.แบบฟอร์มกำหนดการนิเทศการจัดการเรียนการสอน Update 15/7/64

18.แบบฟอร์มรายงานการสอนออนไลน์ Update 23/7/64

ระบบเอกสาร E-document รูปแบบใหม่ คลิกที่นี่

 

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

1.แบบฟอร์มส่งผลการสอบแก้ตัว 0, ร, มส

2.แบบฟอร์มส่งผลการสอบแก้ตัว(กิจกรรม)

3.แบบฟอร์บันทึกการประเมินผลการเรียนซ้ำ/เรียนกรณีพิเศษ/แก้ ร

4.แบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ ปีการศึกษา 2565

 

เอกสารฝ่ายธุรการ

 

เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พน.01 ขออนุญาตเปิดชุมนุม
พน.03 ข้อมูลชุมนุม
พน.04 แบบขอย้ายชุมนุม
พน.05 แบบซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

01-คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply