ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)
งบประมาณ 2,700,000 บาท
รายละเอียด 1 รายละเอียด 2 รายละเอียด 3

ajax-loader

About admin