ประกาศรายชื่อ ห้องสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 เดิม

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 เดิม
นักเรียนโปรดจำ เลขที่ห้องสอบ   ห้องสอบ  เลขที่นั่งสอบ และเลขประจำตัวผู้สอบด้วย

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

1. วันสอบ โปรดนำดินสอ 2B  ยางลบดินสอ ไม้บรรทัด มาด้วย
2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. โปรดนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาด้วย เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ

ajax-loader

About admin