Author Archives: admin

prakartlogo

ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)

Read More »
prakartlogo

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

   

Read More »
prakartlogo

ประกาศการรับใบจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกาษา 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read More »