ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 เดิม ศิลป์ ภาษา(เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

**ให้นักเรียนตัวสำรองแต่ละแผนการเรียนดังรายชื่อแนบในประกาศนี ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษศิลป์ คำนวณ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

 

Read More »
prakartlogo

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบ/กรรมการคุมสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

Read More »
prakartlogo

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 4 คน (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ(พว.) ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ (พศ.) ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ญี่ปุ่น(พญ.)

Read More »