สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบ ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบ ห้องสอบ และตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรียาภัย

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อ+เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2561

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อกลุ่มกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 และค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อกลุ่มกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 และค่า ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 เลขประจำตัวนักเรียน และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4  เลขประจำตัวนักเรียน แ ...

Read More »
prakartlogo

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ปฐม ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรียาภัย ให้มารับใบประกาศนียบัตร ได้ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. จากเดิม วันที่ 9 เมษายน 2561

Read More »