สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ประกาศเรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ระเบียบโรงเรียนศรียาภัย เรื่อง การแต่งกายและทรงผม ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางเรียน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศการรับใบจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกาษา 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา และยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา

Read More »