ข่าวสำหรับครู / เผยแพร่ผลงาน

ocscs

ระบบอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More »
prakartlogo

แบบบันทึกกิจกรรม PLC

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563

  ตารางเรียนออนไลน์ เดือน กรกฎาคม 2563

Read More »
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ผลงาน ครูสุพิชญา แก้ววิจิตร

Read More »
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ผลงาน ครูสุรัชดา จันทร์เพชร

Read More »

เผยแพร่ผลงาน ครูทวารัตน์ พงศ์อร่าม

Read More »

เผยแพร่ผลงาน นางสาวอรอุมา ทิพย์สุวรรณ

Read More »
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เผยแพร่ผลงาน ครูชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริง

Read More »
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เผยแพร่ผลงาน นางสาวทวารัตน์ พงศ์อร่าม

Read More »
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เผยแพร่ผลงาน ครูวันวิสา ศรีช่วง

Read More »