กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

sp-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5
นายธเนตร  เล็กวารี
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

 

07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99
นางสาวปริยากร  เพชรรัตน์

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางสาวรุ่งนภา  ทองเอียง

no-img2
นายกษิดิ์พัฒน์  สุมนัสพงศ์

no-img2
นายอภิเดช  พงศ์แผ้ว

no-img2
นางลักขณา พรมพัตร
no-img2
นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่น

no-img2
นางสาวชัชชนา กายสะอาด

no-img2
นายอภิชัย อุ่นชู

 

no-img2
นายดุสิต พรหมฉ่ำ

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter