ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ปี พ.ศ.

1

นายหร่ำ นาคภิรมย์

พ.ศ. 2461-2464

2

นายตรึก พรหมราษฏร์

พ.ศ. 2464-2466

3

นายเกียว วารีวณิช

พ.ศ. 2466-2469

4

ร.ต.อ.ขุนพูล สมบัติ

พ.ศ. 2469-2476

5

นายเกียว วารีวณิช

พ.ศ. 2476-2477

6

นายคล่อง บุญเอี่ยม

พ.ศ. 2477-2508

7

นายโชติ เพชรานนท์

พ.ศ. 2508-2515

8

นายลือชา สร้อยพาน

พ.ศ. 2515-2517

9

นายวรรณ จันทร์เพชร

พ.ศ. 2517-2521

10

นายธรรมนูญ วิสัยจร

พ.ศ. 2521-2521

11

นายสุเทพ ภัทรปกรณ์

พ.ศ. 2521-2525

12

นายสนั่น ชุมวรฐายี

พ.ศ. 2525-2528

13

นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์

พ.ศ. 2528-2533

14

ว่าที่ ร.ต.จรงค์ สำเภา

พ.ศ. 2533-2535

15

นายวิลาศ วงศ์สุวัฒน์

พ.ศ. 2535-2542

16

นายโสภณ มนตลักษณ์

พ.ศ. 2542-2546

17

นายธรรมนิจ ชอุ่มผล

พ.ศ. 2546-2553

18

นายไพศาล  จินดาพรหม พ.ศ.2554-1/2555
19 นายสุชิน  บุญเพ็ญ พ.ศ. 2555-2557
20 นายอนันต์  มณีรัตน์ พ.ศ. 2557(2/57) – 2561 (30 กันยายน 2561)
21 ดร.สุรินทร์  เนียมสุวรรณ์ 5 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
22 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี 13 ธันวาคม 2562 -15 พฤศจิกายน 2564
23 นายนวพล ดันสูงเนิน 9 ธันวาคม 2564 (2/2564) – ปัจจุบัน

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply