การงานอาชีพ

sp-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%ab%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94
นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b9
นางคนึงนิจ  เทวชู
ครูชำนาญการพิเศษ

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1
นางจีรา  สินสัจธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87
นายวราห์  ชุมแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4
นายธานี  ธรรมวุฒิ
ครูชำนาญการ

no-img2
นายกันตพงศ์  สีบัว
ครูชำนาญการ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2
นางสาวอุไรวรรณ  พูลทรัพย์
ครูผู้ช่วย

no-img2
นางพัชรินทร์  เกิดด้วง
ครูผู้ช่วย

 no-img2
นางสาวจิราภา  สองใจ
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5
นายธเนตร  เล็กวารี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

 

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94
นายกฤษฎา   ทองกำเหนิด
ครูชำนาญการ

 03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81
นางอิสริญ  บุญหนัก
ครูชำนาญการ

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82
นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
ครู

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a1
นายสุชาติ  แช่ม
ครู

06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%8a-%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%95
นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
ครูผู้ช่วย

 07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99
นางสาวปริยากร  เพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางสาวรุ่งนภา  ทองเอียง
ครูผู้ช่วย

no-img2
นายกษิดิ์พัฒน์  สุมนัสพงศ์
ครูผู้ช่วย

no-img2
นายอภิเดช  พงศ์แผ้ว
ครูผู้ช่วย

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad
นางสาวนิตินุช  จินดาอ่อน
ครูอัตราจ้าง  

no-img2
นายพรชัย  สงวนปราง
ครูอัตราจ้าง

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply