การงานอาชีพ

sp-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

 

00%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%ab%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94
นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

no-img2

นางอุไรวรรณ สังคะโน

no-img2
นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์

no-img2

นางสาววีรวรรณ บางัสสาเร๊ะ

no-img2

นางสาวมาริษา พึ่งแย้ม

no-img2

นายบัญชา วราภรณ์ 

no-img2
นางสาวจิราภา  สองใจ

no-img2
นางพัชรินทร์  เกิดด้วง

 no-img2 นางสาวพุทธชาด แสงสุวรรณ

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply