วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sp-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c
 

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81นายอวยชัย  ทรงมุสิก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายชัยเจริญ  ฮุ่นศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนภา  จินายง
ครูชำนาญการ


นางกานดา  จันทร์เพชร
ครูชำนาญการ


นางสุชีลา  ไชยสงคราม
ครูชำนาญการ
07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9e
นางกาญจนรัตน์  แสงแก้วพะเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ

07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5
นางสาวสุพัตรา  เทพกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

10%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7
นางสุธีรา  นุ้ยเขียว
ครูชำนาญการ

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7
นางจันจิรา  สุขศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นายเชิงชัย  คำชาทิพย์
ครูชำนาญการ

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81
นายอวยชัย  ทรงมุสิก
ครูชำนาญการ

 04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e
นางปาจรีย์  ป่านเทพ
ครูชำนาญการ
 02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นายอนุสรณ์  ทองดี
ครูชำนาญการ

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88
นางสาวนารีรัตน์  เรืองจันทร์
ครูชำนาญการ

 06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c
นางสาวศศิณี  จุลรักษ์
ครูชำนาญการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%91%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99
นางสุมลฑา  กรองเห็น
ครูชำนาญการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%84
นางสาวพรรณทิพย์  นาคศรีคำ
ครูชำนาญการ
นายศุภชัย  บุญมี
ครู

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c
นายภัทรพงศ์  ยังสวัสดิ์
ครู

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3
นางชฎาทิพย์  กาญจน์สำเริง
ครู

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%92%e0%b8%b4-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a5
นางสาวดุษฎีพฤฒิ  ชุ่มกลิ่น
ครู

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3
นางสาวศิริพร  จิ๋วสุวรรณ
ครู

06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8
นางสาวจุไรรัตน์  อ่อนมุข
ครู

07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%87
นางภาธิณี  ศรีธารา
ครู

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8a
นางสาวพิชญา  เจริญวนิช
ครู

no-img2
นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
ครู
01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7
นางสาววิมลรัตน์  แสงระวี
ครูผู้ช่วย

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99
นายธีรภาพ  แก้วอ่อน
ครูผู้ช่วย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c
นางสาวถนิมาศ  สุดสาสดิ์
ครูผู้ช่วย
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b5
นางสาวสิรดา  เทธวลี

ครูผู้ช่วย
no-img2
นางสาวรจิตา  พัฒนราช

ครูผู้ช่วย
no-img2
นางสาวอรไท  คงไพฑูรย์

ครูผู้ช่วย

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply