วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sp-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c
 

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81นายอวยชัย  ทรงมุสิก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
   07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5
นางสาวสุพัตรา  เทพกูล
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c
นางสาวถนิมาศ  สุดสาสดิ์
07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9e
นางวริศรารัตน์ แสงแก้วพะเนาว์

no-img2
นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน

10%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7
นางสุธีรา  นุ้ยเขียว

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7
นางจันจิรา  สุขศรีแก้ว
01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นายเชิงชัย  คำชาทิพย์

01%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7
นางสาววิมลรัตน์  แสงระวี

 04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e
นางปาจรีย์  ป่านเทพ
 02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นายอนุสรณ์  ทองดี

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88
นางสาวนารีรัตน์  เรืองจันทร์

 06%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c
นางสาวศศิณี  จุลรักษ์

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%91%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99
นางสุมลฑา  กรองเห็น

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%84
นางสาวพรรณทิพย์  นาคศรีคำ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b5
นางสาวสิรดา  เทธวลี

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c
นายภัทรพงศ์  ยังสวัสดิ์

03%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3
นางชฎาทิพย์  กาญจน์สำเริง

04%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%92%e0%b8%b4-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a5
นางสาวดุษฎีพฤฒิ  ชุ่มกลิ่น

05%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3
นางสาวศิริพร  จิ๋วสุวรรณ

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99
นายธีรภาพ  แก้วอ่อน

07%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%87
นางภาธิณี  ศรีธารา

08%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8a
นางสาวพิชญา  เจริญวนิช

no-img2
นางสาวกัญชิตา วีระวรรณโณ
no-img2
นางสาวรจิตา  พัฒนราช

no-img2

นางสาวกนกนันท์ เขียวสม

no-img2
นางสาวกิติมา เนียมสุวรรณ
no-img2
นางสาวจิราพร ฤกษ์ศิริ
no-img2
นางสาวอรไท คงไพฑูรย์
no-img2
นางสมฤดี โพธิจันทร์
no-img2
นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
no-img2
นางสวลี คงแจ่ม

 

 

หมายเหตุ  :  อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply