ผู้บริหาร

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3
bosskk

077 503376 ต่อ 108, 109 (กลุ่มอานวยการ)

E-mail : Kringkrai1362@gmail.com

02%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8

นายนันธชัย   แย้มโสพิศ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กุล่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

077 503376 ต่อ 111 กลุ่มบริหารงบประมาณ
E-mail : nunthachai6457@gmail.com

 

 

 

ajax-loader

Don't be shellfish...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter

Leave a Reply