คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2553

(1/2) > >>

ครูธเนตร:
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2553 (ฉบับที่1)
หมายเหตุ  สำหรับห้องใดที่มีอาจารย์ท่านเดียว จะแต่งตั้งเพิ่มจากคุณครูที่ย้ายมาใหม่ และครูใหม่

ครูธเนตร:
หน้าคำสั่ง

ครูธเนตร:
ระดับชั้น ม.1

ครูธเนตร:
ระดับชั้น ม.2

ครูธเนตร:
ระดับชั้น ม.3

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป